Generalforsamling

27. juni 2019

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling onsdag den 21. august 2019 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
  4. Budget for indeværende år fremlægges
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Indkomne forslag fra andelshavere:

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen  i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg er: Lars Mikkelsen, Henning Berthelsen og Kurt Slavensky.

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  2. Valg af revisor
  3. Evt.